ข้อมูลชุมชน

   

 • ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน
  หมู่ที่  1  บ้านดอนยู
  หมู่ที่  2  บ้านม่วงน้อย
  หมู่ที่  3  บ้านม่วง
  หมู่ที่  4   บ้านนาดี
  หมู่ที่  5   บ้านห้วยหอย
  หมู่ที่  6  บ้านนาดู่
  หมู่ที่  7   บ้านขี้เหล็ก
  หมู่ที่  8   บ้านหนองสิมมา
  หมู่ที่  9   บ้านหนองแปน
  หมู่ที่  10 บ้านนาดู่เหนือ
  หมู่ที่  11 บ้านนางาม
  หมู่ที่  12 บ้านหนองสิมมาใต้
  หมู่ที่  13 บ้านโนนสุขสันต์
 • 2.2 การเลือกตั้ง    องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 13 คน แบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ประกอบด้วย
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน   1  คน
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน   1  คน
 • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       จำนวน   1  คน
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                จำนวน 10  คน
 • คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                          จำนวน   1  คน
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                        จำนวน   2  คน
 • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล              จำนวน   1  คน

3. ประชาชน
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน
จำนวนครัวเรือน จำนวน 2,336 หลังคาเรือน                                                                

ประชากรทั้งสิ้น 7,996 คน  แยกเป็น
เพศชาย   4,148   คน
เพศหญิง  3,848  คน