ข้อมูลพื้นฐานตำบล

ตำบลนาดีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง(อบต.) ตั้งอยู่ที่หมู่4 บ้านนาดี โดยแยกการปกครองออกมาจากตำบลนาเยีย

พื้นที่

ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น 1 แห่ง (อบต.) ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านนาดี อยู่ห่างจากอำเภอ 8 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าช้าง อำเภอวารินชำราบ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาเยีย กิ่งอำเภอนาเยีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม: ทำหัตถกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผ้าด้วยกี่กระตุก จักสาน และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลนาดีโดยระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากอำเภอกิ่งตำบลเป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 8 กม. และเส้นทางติดต่อจังหวัดเป็นทางลาดยางสายเดชอุดม 24 กม. และเป็นถนนลูกรังอีก 5 กม. รวม 29 กม. เข้าสู่ตำบลนาดี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายกาบบัวทอจากฝ้าย ด้ายเทโร และผ้าขาวม้า