ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่อง กำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)