รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563