วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาองค์กร พัฒนาคน พัฒนางาน ให้บริการ สร้างการมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

3. พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน