แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564