แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 4

แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปี 2564 ไตรมาส 3

แผนการใช้งานงบประมาณ ประจำปี 2564ไตรมาส 2

แผนการใช้งานงบประมาณ ประจำปี 2564ไตรมาส 1

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563