แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: เมษายน 29, 2564

งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

Posted by: | Posted on: เมษายน 20, 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

Posted by: | Posted on: เมษายน 20, 2564

แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

Posted by: | Posted on: มีนาคม 9, 2564

ประกาศแผนงาน โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Posted by: | Posted on: มีนาคม 5, 2564

การใช้แผนอัตรากำลัง3ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566